Konsultacja neurologopedyczna prowadzona jest w gabinecie przez naszych neurologopedów, którzy ukończyli studia Neurologopedyczne i posiadają kwalifikacje do wykonywania diagnoz i terapii neurologopedycznych. Konsultacja neurologopedyczna trwa 1,5 godziny i obejmuje badanie logopedyczne, wywiad, analizę dokumentacji dostarczonej przed lub na konsultację, podsumowanie, zalecenia oraz zaplanowanie terapii, jeśli jest konieczna.

Neurologopeda pomoże dziecku, nastolatkowi i pacjentowi dorosłemu, który doświadcza zaburzeń mowy i komunikacji, również na tle stwierdzonych trudności takich jak: spektrum autyzmu, w tym Zespół Aspergera, niepełnosprawność intelektualna, niedosłuch, mutyzm wybiórczy, afazja, dyzartria, mózgowe porażenie dziecięce, zaburzenia wynikające z zespołu genetycznego i innych. Może pracować nad sprawnością aparatu artykulacyjnego, funkcjami w obrębie aparatu artykulacyjnego, jak oddychanie, żucie i gryzienie, zasobem słownictwa czynnego i biernego, budowaniem wypowiedzi słownym, wymową, rozumieniem mowy, komunikacją niewerbalną i werbalną, jakością mowy, myśleniem przyczynowo-skutkowym, budowaniem narracji, gramatyką i składnią języka, umiejętnościami poznawczymi, pamięcią słowną, oraz wieloma innymi trudnościami z obszaru rozwoju mowy i komunikacji, które wymagają wsparcia u danego pacjenta.

Po przeprowadzonej diagnozie i wywiadzie neurologopedycznym możliwe jest opisanie trudności i ich przyczyn u danego pacjenta oraz zaprojektowanie odpowiedniej terapii, uwzględniającej metody wspomagające, takie jak elektrostymulacja, terapia manualna, trening oddechowy, masaż logopedyczny, kinesiotaping czy regulatory MFS, które zmaksymalizują skuteczność terapii u danego pacjenta. Jeśli jest taka potrzeba neurologopeda zaleca dodatkowe konsultacje w lub poza gabinetem z odpowiednimi specjalistami, np. z psychologiem, ortodontą, laryngologiem, audiologiem, foniatrą, dietetykiem, itp.

Kiedy umówić się do neurologopedy z dzieckiem?

 • W dowolnym wieku dziecka, od pierwszych tygodni życia, przez wiek przedszkolny i szkolny – zawsze, gdy zauważasz coś niepokojącego w rozwoju komunikacji i mowy dziecka lub gdy otrzymasz skierowanie do logopedy od innego specjalisty,
 • kiedy chcesz ocenić rozwój mowy i komunikacji swojego dziecka, również  profilaktycznie,
 • kiedy Twoje niemowlę nie głuży, nie gaworzy, a dziecko w wieku 2 lat i starsze nie mówi lub mówi mniej niż swoi rówieśnicy,
 • kiedy Twoje dziecko się nie komunikuje, nie używa gestów, mowy, kontaktu wzrokowego w interakcji z Tobą,
 • kiedy Twoje dziecko zachowuje się tak jakby nie słyszało kierowanych do niego komunikatów,
 • kiedy u Twojego dziecka podejrzewa się lub stwierdzono: spektrum autyzmu, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwoju, niepełnosprawność intelektualną, afazję, niedosłuch, mutyzm wybiórczy  i chcesz wesprzeć rozwój mowy i komunikacji swojego dziecka,
 • kiedy Twoje dziecko wycofuje się z komunikacji, nie inicjuje jej, nie potrafi jej kontynuować,
 • kiedy Twoje dziecko potrzebuje wsparcia w obszarze rozwoju kompetencji poznawczych,
 • kiedy Twoje dziecko ma zaburzenia neurologiczne, wady genetyczne,
 • kiedy dziecko kiedy Twoje dziecko mówi niewyraźnie, niezrozumiale dla otoczenia,
 • kiedy Twoje dziecko deformuje głoski lub ich nie realizuje,
 • kiedy Twoje dziecko ma trudności w czytaniu i pisaniu, w tym stwierdzoną dysleksję, dysgrafię czy dysortografię,
 • stan mowy i sprawności aparatu artykulacyjnego Twojego dziecka z jakiegoś powodu cię niepokoi.

Kiedy dorosły powinien umówić się do logopedy?

 • W każdym wieku, kiedy czujesz,  że chcesz poprawić stan swojej mowy i komunikacji – na terapię neurologopedyczną nigdy nie jest za późno!
 • masz wady wymowy, które są krępujące, zaburzają zrozumiałość wypowiedzi lub przeszkadzają w trakcie mówienia,
 • Twoja mowa jest niewyraźna dla otoczenia, często słyszysz w czasie rozmowy: „nie rozumiem Cię”, „czy możesz powtórzyć”,
 • Podejrzewano lub stwierdzono u Ciebie: spektrum autyzmu, Zespół Aspergera, niepełnosprawność intelektualną, afazję, niedosłuch i chcesz poprawić swoją mowę i komunikację,
 • Doznałeś urazu czaszkowo-mózgowego, udaru, doświadczasz choroby neurologicznej czy zespołu genetycznego, który wpływa na Twoją mowę oraz komunikację i chcesz pracować nad ich poprawą,
 • Występują u Ciebie nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu aparatu mowy,
 • Twoja mowa jest zbyt szybka.

Konsultacje w Artyście Mowy prowadzone są w atmosferze bezpieczeństwa i życzliwości dla pacjenta, nie wykonujemy badania wbrew zgody dziecka czy osoby dorosłej, informujemy o kolejnych krokach prowadzonego badania. Pracujemy z dziećmi w duchu rodzicielstwa bliskości, w oparciu o NVC (komunikację bez przemocy). W swojej pracy staramy się dostosować metody pracy, w tym badania do potrzeb i możliwości pacjenta. W przypadku dzieci badanie dziecka prowadzone jest w obecności rodzica, natomiast wywiad z rodzicem na temat dziecka odbywa się bez obecności dziecka, które w tym czasie spędza czas z drugim opiekunem (stąd potrzeba obecności dwóch opiekunów podczas konsultacji logopedycznej w gabinecie). Badanie i wywiad odbywa się na bazie sprawdzonych narzędzi i kwestionariuszy diagnozy logopedycznej – w przypadku dzieci poprzez zabawę dostosowaną do zainteresowań i możliwości dziecka.

Po zakończeniu konsultacji pacjent otrzymuje podsumowanie wizyty w postaci karty pierwszej konsultacji zawierające najważniejsze informacje z przeprowadzonej konsultacji, w tym wstępną diagnozę logopedyczną, zalecenia i proponowaną formę terapii. Po konsultacji pacjent może zapisać się na regularną terapię w formie i wymiarze rekomendowanym przez neurologopedę konsultującego.

Konsultacje logopedyczne w Artyście Mowy prowadzą: dr Aleksandra Jastrzębowska-Jasińska, mgr Katarzyna Badura, mgr Paulina Kwiatkowska-Masłosz, mgr Izabella Smolińska.

Podziel się z innymi!