§1 Organizacja szkoleń

 1. Organizatorem szkoleń jest Artysta Mowy – Centrum Terapii i Rozwoju, ul. Komputerowa 7 lok. 83, 02-677 Warszawa, NIP: 5213501272.
 2. Szkolenia organizowane są w siedzibie Artysta Mowy – Centrum Terapii i Rozwoju lub miejscu wskazanym przez organizatora.
 3. Szkolenia organizowane przez Artysta Mowy – Centrum Terapii i Rozwoju są odpłatne. Ceny poszczególnych szkoleń zawarte są w szczegółowych opisach każdego ze szkoleń.
 4. Szkolenia realizowane są według programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej organizatora: www.artystamowy.pl, w zakładce: SZKOLENIA.
 5. Termin oraz czas trwania szkolenia jest każdorazowo określany w opisie danego szkolenia zamieszczonego na stronie organizatora: www.artystamowy.pl.
 6. Prezentowane na szkoleniu treści są własnością intelektualną osoby prowadzącej szkolenia.
 7. Osoby prowadzące szkolenie nie wyrażają zgody na rejestrowanie szkolenia (filmy, zdjęcia) przez uczestników.
 8. Uczestnictwo w szkoleniu zostanie potwierdzone certyfikatem, który zostanie wręczony uczestnikowi niezwłocznie po ukończeniu szkolenia.

§2 Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu

 1. Uczestnikiem szkolenia może zostać każda zainteresowana osoba, która w wymaganym terminie zgłosi chęć uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Chęć uczestnictwa w szkoleniu należy zgłaszać drogą mailową na adres: [email protected]
 3. W treści maila zgłoszeniowego na szkolenie należy podać: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, nazwę szkolenia oraz w przypadku chęci otrzymania faktury informacje niezbędne do jej wystawienia (nazwa firmy, adres, NIP, REGON)
 4. Zgłoszenie na szkolenie jest wiążącą umową oraz jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków przez zgłaszającego.
 5. O zakwalifikowaniu osób zainteresowanych na listę uczestników szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń oraz uiszczenie opłaty za szkolenie.
 6. Za termin dostarczenia zgłoszenia przyjmuje się datę jego wpływu do skrzynki e-mailowej organizatora.
 7. Po otrzymaniu zgłoszenia udziału w szkoleniu organizator poinformuje e-mailowo, w terminie do 2 dni roboczych o przyjęciu zgłoszenia i zarejestrowaniu na liście uczestników szkolenia, a także o sposobie i terminie uiszczenia opłaty za udział w szkoleniu.
 8. Ilość miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona.

§3 Cena szkoleń i warunki płatności

 1. Ceny szkoleń określane są każdorazowo w ofercie szkoleniowej i obejmują udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia oraz poczęstunek w ramach przerw kawowych.
 2. Ceny szkoleń są cenami brutto podanymi w złotych polskich.
 3. Opłatę za udział w szkoleniu należy przesłać zgodnie z informacjami na konto wskazane przez Organizatora. Na życzenie uczestnika organizator wystawi fakturę tytułem dokonanych opłat. Faktura zostanie wystawiona niezwłocznie po zakończeniu szkolenia.
 4. Brak uiszczenia opłat we wskazanym przez organizatora terminie będzie skutkował skreśleniem uczestnika z listy osób biorących udział w szkoleniu.
 5. O płatnościach informujemy mailowo i prosimy o wpłaty po zebraniu grupy szkoleniowej maksymalnie miesiąc przed planowanym terminem szkolenia.

§4 Zmiany terminu i programu szkoleń

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń lub przyczyn losowych. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń organizator zobowiązuje się do powiadomienia uczestników o fakcie odwołania szkolenia nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia. W szczególnych okolicznościach niezależnych od organizatora czas powiadomienia może zostać skrócony.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie szkolenia, zmian trenera lub terminu, w którym odbędzie się szkolenie. Organizator powiadamia wtedy niezwłocznie uczestnika o zmianie uczestnika szkolenia. Uczestnik ma prawo w takiej sytuacji do rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 3. W przypadku odwołania szkolenia organizator dołoży wszelkich starań, aby zorganizować takie szkolenie w najbliższym możliwym terminie.
 4. W przypadku odwołania szkolenia bądź rezygnacji uczestnika z powodów opisanych w punkcie 2 organizator jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić uiszczoną przez uczestnika opłatę za szkolenie. Zwrot nastąpi na rachunek bankowy podany przez uczestnika szkolenia.

§5 Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu

 1. Wpłacenie opłaty szkoleniowej jest równoznaczne z decyzją o uczestnictwie w szkoleniu. Po wpłacie nie ma możliwości zwrotu pełnej kwoty. Zwrot połowy kwoty jest możliwy przy skutecznym zgłoszeniu nieobecności za pomocą poczty elektronicznej na adres: [email protected] do 7 dni przed szkoleniem.
 2. Organizator przesyła drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia rezygnacji. Jedynie otrzymanie takiego potwierdzenia ze strony organizatora jest równoznaczne ze skutecznym dokonaniem rezygnacji przez osobę zainteresowaną.
 3. W przypadku skutecznej rezygnacji do 7 dni przed szkoleniem uczestnik szkolenia zachowuje prawo do zwrotu połowy uiszczonej opłaty za szkolenie. Organizator zwróci opłatę zgłaszającemu niezwłocznie na podany przez niego numer rachunku bankowego.
 4. W przypadku późniejszej niż w terminie przewidzianym w punkcie 1 (6 – 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia), uczestnik zachowuje prawo do zwrotu jedynie 25% uiszczonej ceny szkolenia. Natomiast jeżeli uczestnik zrezygnuje ze szkolenia dwa – jeden dni przed szkoleniem wpłacona kwota nie zostanie zwrócona.
 5. Nieobecność zgłoszonego uczestnika na szkoleniu nie powoduje jego roszczenia o zwrot uiszczonej opłaty.

§6 Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aleksandra Jastrzębowska – Jasińska Artysta mowy – Centrum terapii i rozwoju, ul. Komputerowa 7 lok. 83, 02 – 676 Warszawa
 2. Pana/ Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Odbiorcami Pana/ Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 4. Pana/ Pani dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora
 5. Posiada Pan/ Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy, a tym samym udziału w szkoleniu.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych uczestnikom materiałach szkoleniowych.
 2. Wszystkie materiały szkoleniowe powstałe na użytek i w trakcie szkolenia chronione są prawem autorskim.
 3. Wszystkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia uczestnik może przechowywać oraz drukować na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Wykorzystywanie materiałów powstałych na użytek i w trakcie szkolenia do celów komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody organizatora i autora materiałów.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników pozostawione podczas szkolenia.
 5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za ewentualne zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są szkolenia.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych postanowień regulaminu udziału w szkoleniach, które znajdują się na stronie organizatora: www.artystamowy.pl