§1 UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

 1. Uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w Centrum mogą osoby, które zgłoszą się na nie osobiście, telefonicznie, przez formularz kontaktowy na stronie internetowej lub mailowo.
 2. Dzieci do lat 10 powinny przebywać w gabinecie wraz ze swoim rodzicem lub opiekunem, który może uczestniczyć w prowadzonych zajęciach lub oczekiwać na dziecko w poczekalni Centrum.

§2 CZAS ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ZAJĘĆ

 1. Konsultacje diagnostyczne, jak i zajęcia terapeutyczne zaczynają się o umówionej porze.
 2. Spóźnienie terapeuty na spotkanie z klientem skutkuje wydłużeniem spotkania o czas spóźnienia.
 3. Spóźnienie klienta na umówione spotkanie skutkuje skróceniem zajęć o czas trwania spóźnienia bez zmiany opłaty za nie. Wydłużenie spotkania o czas spóźnienia jest możliwy w sytuacji gdy terapeuta został wcześniej poinformowany o spóźnieniu przez klienta oraz dysponuje przerwą przed przyjściem kolejnego umówionego klienta.

§3 OPŁATY ZA ZAJĘCIA

 1. Opłaty za usługi świadczone przez Centrum pobierane są według cennika zamieszczonego na stronie www.artystamowy.pl oraz dostępnego w gabinecie w wersji papierowej. W cenniku wyznaczone są ceny i czas trwania poszczególnych zajęć.
 2. Wizytę diagnostyczną oraz pierwszą terapeutyczną klient może opłacić po wizycie w gabinecie. Kolejne wizyty cykliczne (kontynuowanie terapii) opłacane jest z góry za cały miesiąc zajęć terapeutycznych na podstawie wysyłanej klientowi na początku miesiąca faktury z wypisanymi wszystkimi terminami spotkań w danym miesiącu. Faktura miesięczna powinna być opłacona przez klienta do 3 dnia danego miesiąca przelewem na konto bankowe lub w gabinecie po pierwszej wizycie w danym miesiącu. Nie opłacenie faktury skutkuje zawieszeniem realizacji zajęć.
 3. Pakiety zajęć opłacane za miesiąc z góry klient może nabyć w niższej cenie, niż przy wykupie pojedynczych zajęć. Przy zdecydowaniu się na opłacanie zajęć w dniu każdej kolejnej wizyty po zajęciach koszt pojedynczych zajęć wzrasta o 15 zł.
 4. Cena prowadzonych zajęć obejmuje materiały papierowe i jednorazowe do pracy domowych oraz wskazówki i zalecenia do prowadzenia efektywnej pracy w domu oraz porady dla rodziców.
 5. Specjalistyczny sprzęt terapeutyczny, literatura pomocnicza, zabawki terapeutyczne nie są wliczone w koszty wizyty. Dostępne są w gabinecie i klient może je nabyć lub zamówić stosownie do swoich potrzeb.

§4 ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ

 1. W przypadku niemożności przybycia na umówione zajęcia należy powiadomić Centrum skutecznie: osobiście, telefonicznie lub mailowo przynajmniej dzień przed planowanymi zajęciami do godziny 20.00.
 2. Opłata uiszczona z góry za odwołane minimum dzień przed planowaną wizytą zajęcia zostaje zwrócona (jeżeli jest to ostatnie ustalone spotkanie terapeutyczne danego klienta), przeniesiona na kolejny miesiąc lub w miarę możliwości terapeuty jest ona odrabiana
 3. Nieobecność niezgłoszona lub zgłoszona po godzinie 20 w dniu przed wizytą lub w dniu zaplanowanej wizyty skutkuje koniecznością opłacenia danej wizyty przez klienta lub przepada przy płatności z góry za cały miesiąc.
 4. W przypadku odwołania zajęć przez terapeutę zajęcia mogą zostać przeniesione na inny termin ustalony wraz z klientem.
 5. W sytuacji, gdy klient trzy razy z rzędu nie odwoła odpowiednio wcześniej wizyty zarezerwowany przez niego cykliczny termin zajęć może zostać anulowany.

§5 OBOWIĄZKI STRON

 1. Klient lub rodzice/opiekunowie w przypadku klienta małoletniego zobowiązani są do przekazania terapeucie wszelkiej posiadanej wiedzy o stanie zdrowia dziecka, gdyż jest to niezbędne do zapewnienia mu bezpieczeństwa podczas prowadzonych zajęć.
 2. Terapeuta jest zobowiązany do zapewnienia klientowi bezpieczeństwa w trakcie prowadzonych zajęć.
 3. Terapeuta używa w swojej pracy narzędzi i pomocy terapeutycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjenta w sposób chroniący jego bezpieczeństwo.
 4. Klient powinien posiadać strój odpowiedni do rodzaju zajęć, w których uczestniczy oraz buty na zmianę lub skarpetki. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za zabrudzenia czy uszkodzenia ubrania powstałe podczas trwania zajęć.
 5. W trakcie trwania zajęć dzieci pozostają pod opieką terapeuty, natomiast podczas oczekiwania na wejście do Sali oraz po zakończeniu zajęć odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.
 6. Rodzice/ opiekunowie zostawiający dziecko w Centrum na czas trwania zajęć zobowiązani są do odebrania dziecka o wyznaczonej godzinie zakończenia zajęć.
 7. Terapeuta ma prawo poprosić rodziców o pozostanie lub opuszczenie sali zajęć jeśli może to wpłynąć na efektywność prowadzonej terapii.
 8. W celu zapewnienia skuteczności terapii wymagane jest systematyczne uczęszczanie na zajęcia oraz utrwalanie efektów podczas pracy wykonywanej w domu.
 9. Centrum zastrzega sobie prawo do zawieszenia współpracy w przypadku częstych nieobecności na terapii lub nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych, ponieważ w takich przypadkach nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty terapeutyczne.

§6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aleksandra Jastrzębowska – Jasińska Artysta mowy – Centrum terapii i rozwoju, ul. Komputerowa 7 lok. 83, 02 – 676 Warszawa
 2. Pana/ Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Odbiorcami Pana/ Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 4. Pana/ Pani dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora
 5. Posiada Pan/ Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.