§1 UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

 1. Uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w Centrum mogą osoby, które zgłoszą się na nie osobiście, telefonicznie, przez formularz kontaktowy na stronie internetowej lub mailowo.
 2. Dzieci do lat 10 powinny przebywać w gabinecie wraz ze swoim rodzicem lub opiekunem, który może uczestniczyć w prowadzonych zajęciach lub oczekiwać na dziecko w poczekalni Centrum.

§2 CZAS ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ZAJĘĆ

 1. Konsultacje diagnostyczne, jak i zajęcia terapeutyczne zaczynają się o umówionej porze.
 2. Spóźnienie terapeuty na spotkanie z klientem skutkuje wydłużeniem spotkania o czas spóźnienia.
 3. Spóźnienie klienta na umówione spotkanie skutkuje skróceniem zajęć o czas trwania spóźnienia bez zmiany opłaty za nie. Wydłużenie spotkania o czas spóźnienia jest możliwy w sytuacji gdy terapeuta został wcześniej poinformowany o spóźnieniu przez klienta oraz dysponuje przerwą przed przyjściem kolejnego umówionego klienta.

§3 OPŁATY ZA ZAJĘCIA

 1. Opłaty za usługi świadczone przez Centrum pobierane są według cennika zamieszczonego na stronie www.artystamowy.pl oraz dostępnego w gabinecie w wersji papierowej. W cenniku wyznaczone są ceny i czas trwania poszczególnych zajęć.
 2. Pierwszą konsultację, spotkanie diagnostyczne klient jest zobowiązany opłacić przelewem na podany w potwierdzeniu mailowym numer konta, w przeciągu 48 godzin od momentu umówienia wizyty. W przeciwnym razie konsultacja zostanie odwołana. W przypadku umówienia wizyty dzień przed wyznaczonym terminem, konsultację należy opłacić przelewem niezwłocznie po jej umówieniu (najpóźniej do 20.00 w dniu poprzedzającym wizytę) i przesłać na adres mailowy: [email protected] potwierdzenie przelewu.
 3. Po konsultacji możliwe jest umówienie zajęć terapeutycznych, które opłacić należy przelewem w ciągu 48 godzin od ich umowienia. Kolejne zajęcia opłacane są przez klienta z góry za cały miesiąc zajęć na podstawie rozliczenia, w którym wskazane są terminy zajęć w danym miesiącu. Rozliczenie przesyłane jest mailowo klientowi przed rozpoczęciem każdego kolejnego miesiąca terapii.
 4. Pakiety zajęć opłacane za miesiąc z góry klient może nabyć w niższej cenie, niż przy wykupie pojedynczych zajęć. Przy zdecydowaniu się na opłacanie zajęć w dniu każdej kolejnej wizyty po zajęciach koszt pojedynczych zajęć wzrasta o 15 zł.
 5. Cena prowadzonych zajęć obejmuje materiały papierowe i jednorazowe do pracy domowych oraz wskazówki i zalecenia do prowadzenia efektywnej pracy w domu oraz porady dla rodziców.
 6. Specjalistyczny sprzęt terapeutyczny, literatura pomocnicza, zabawki terapeutyczne nie są wliczone w koszty wizyty. Dostępne są w gabinecie i klient może je nabyć lub zamówić stosownie do swoich potrzeb.
 7. Za odbyte konsultacje i zajęcia klientowi może być wystawiona faktura, pod warunkiem poinformowania Centrum o potrzebie wystawienia faktury przed opłacaniem zajęć i podaneim odpowiednich danych do faktury.

§4 ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ

 1. W przypadku niemożności przybycia na umówione zajęcia należy powiadomić Centrum skutecznie: osobiście, telefonicznie lub mailowo przynajmniej dzień przed planowanymi zajęciami do godziny 20.00.
 2. Opłata uiszczona z góry za odwołane minimum dzień przed planowaną wizytą zajęcia zostaje zwrócona (jeżeli jest to ostatnie ustalone spotkanie terapeutyczne danego klienta), przeniesiona na kolejny miesiąc lub w miarę możliwości terapeuty jest ona odrabiana.
 3. Nieobecność niezgłoszona lub zgłoszona po godzinie 20 w dniu przed wizytą lub w dniu zaplanowanej wizyty skutkuje koniecznością opłacenia danej wizyty przez klienta lub przepada przy płatności z góry za cały miesiąc.
 4. W przypadku odwołania zajęć przez terapeutę zajęcia mogą zostać przeniesione na inny termin ustalony wraz z klientem.
 5. W sytuacji, gdy klient trzy razy z rzędu nie odwoła odpowiednio wcześniej wizyty, zarezerwowany przez niego cykliczny termin zajęć może zostać anulowany.

§5 OBOWIĄZKI STRON

 1. Klient lub rodzice/opiekunowie w przypadku klienta małoletniego zobowiązani są do przekazania terapeucie wszelkiej posiadanej wiedzy o stanie zdrowia dziecka, gdyż jest to niezbędne do zapewnienia mu bezpieczeństwa podczas prowadzonych zajęć.
 2. Terapeuta jest zobowiązany do zapewnienia klientowi bezpieczeństwa w trakcie prowadzonych zajęć.
 3. Terapeuta używa w swojej pracy narzędzi i pomocy terapeutycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjenta w sposób chroniący jego bezpieczeństwo.
 4. Klient powinien posiadać strój odpowiedni do rodzaju zajęć, w których uczestniczy oraz buty na zmianę lub skarpetki. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za zabrudzenia czy uszkodzenia ubrania powstałe podczas trwania zajęć.
 5. W trakcie trwania zajęć dzieci pozostają pod opieką terapeuty, natomiast podczas oczekiwania na wejście do Sali oraz po zakończeniu zajęć odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.
 6. Rodzice/ opiekunowie zostawiający dziecko w Centrum na czas trwania zajęć zobowiązani są do odebrania dziecka o wyznaczonej godzinie zakończenia zajęć.
 7. Terapeuta ma prawo poprosić rodziców o pozostanie lub opuszczenie sali zajęć jeśli może to wpłynąć na efektywność prowadzonej terapii.
 8. W celu zapewnienia skuteczności terapii wymagane jest systematyczne uczęszczanie na zajęcia oraz utrwalanie efektów podczas pracy wykonywanej w domu.
 9. Centrum zastrzega sobie prawo do zawieszenia współpracy w przypadku częstych nieobecności na terapii lub nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych, ponieważ w takich przypadkach nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty terapeutyczne.

§6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aleksandra Jastrzębowska – Jasińska Artysta mowy – Centrum terapii i rozwoju, ul. Komputerowa 7 lok. 83, 02 – 676 Warszawa
 2. Pana/ Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Odbiorcami Pana/ Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 4. Pana/ Pani dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora
 5. Posiada Pan/ Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

§7 WYTYCZNE DO PRACY W ARTYSTA MOWY – CENTRUM TERAPII I ROZWOJU w związku z COVID-19

 1. Do Centrum nie mogą przychodzić osoby chore (pracownicy i Klienci), zwłaszcza, jeżeli występują u nich objawy infekcji dróg oddechowych (gorączka, duszność, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, bóle głowy, problemy z węchem, smakiem) lub jeżeli miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie koronawirusem COVID-19 do czasu ostatecznej weryfikacji i uzyskania ujemnego wyniku badania takiej osoby.
 2. Klient, u którego stwierdzone zostało zakażenie koronowirusem COVID-19 zobowiązany jest niezwłocznie poinformować właściciela Centrum o tym fakcie, w celu podjęcia działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronowirusa.
 3. Przed pierwszą wizytą Klient jest zobowiązany do wypełnienia i przesłania mailem na adres Centrum Ankietę wstępnej kwalifikacji w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa COVID -19.
 4. Każdorazowo Klient otrzymuje, wypełnia i podpisuje przed wizytą ankietę aktualizacyjną dotyczącą ryzyka zachorowania na COVID -19. Ankieta znajduje się na stoliku przy wejściu do Centrum. Używany długopis wraz z ankietą Klient wrzuca do stojącego obok pudełka podpisanego „ANKIETY COVID-19”.
 5. W przypadku wywiadu epidemiologicznego dodatniego wskazującego na stwierdzenie ryzyka zakażenia wirusem SARS CoV-2 lub objawów infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, uczucie duszności, inne nietypowe) na podstawie przeprowadzonej ankiety odmawia się przeprowadzenia zajęć w Centrum. Terapeuta może odmówić przeprowadzenia zajęć lub przerwać zajęcia w momencie stwierdzenia wyżej wymienionych objawów u klienta.
 6. Zajęcia nie będą prowadzone z osobami, które prezentują jakiekolwiek objawy chorobowe. Każdy chory pacjent ma obowiązek poinformować Centrum mailowo lub telefonicznie przed wizytą, że odwołuje zajęcia z uwagi na chorobę swoją lub dziecka. Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa prosimy o szczególnie kategoryczne przestrzeganie tej zasady!
 7. Zajęcia powinny być odwoływane przez Klienta dzień przed wizytą. W sytuacji zaobserwowania objawów infekcji u Klienta, który stawił się na wizytę i niemożności rozpoczęcia zajęć lub konieczności przerwania zajęć przez terapeutę Klient ponosi koszt połowy stałej opłaty za wizytę i otrzymuje pocztą elektroniczną materiały przygotowane na dane zajęcia przez terapeutę, do samodzielnych ćwiczeń.
 8. Podczas trwania zajęć drzwi Centrum pozostają zamknięte a poczekalnia jest wyłączona z użytkowania. Każdorazowo na zajęcia Klienta zaprasza terapeuta po wcześniejszym przygotowaniu i zdezynfekowaniu gabinetu. Zalecamy przychodzenie na zajęcia maksymalnie 5 minut przed umówionym terminem i sygnalizowanie swojej obecności poprzez użycie dzwonka przy drzwiach.
 9. Na wizytę do Poradni dziecko przychodzi z jednym opiekunem, a nastolatkowie i dorośli klienci sami bez osób towarzyszących (chyba, że sytuacja tego wymaga, co zostaje ustalone z terapeutą przed wizytą).
 10. Przed wejściem do gabinetu Klient ma obowiązek założyć ochraniacze na buty, które znajdują się przed drzwiami gabinetu.
 11. Po wejściu do gabinetu każdy pracownik, pacjent oraz jego opiekun ma obowiązek w pierwszej kolejności zdezynfekować ręce. Dozownik do dezynfekcji rąk znajduje się na wejściu po lewej stronie. Następnie Klient lub jego opiekun podpisuje ankietę aktualizacyjną w kierunku zakażenia wirusem COVID-19, w tym czasie zostaje zmierzona Klientowi i opiekunowi biorącemu udział w zajęciach temperatura bezdotykowym termometrem. Po pozytywnym przebiegu tej procedury Klienci zostawiają w zamkniętej szafie w przedpokoju swoje okrycia wierzchnie zapakowane w wyjętą z szafy jednorazową reklamówkę i myją ręce zgodnie z umieszczoną przy umywalce instrukcją. Po umyciu rąk Klient otrzymuje od terapeuty przyłbicę i rękawiczki jednorazowe, a opiekun maseczkę i rękawiczki jednorazowe na czas zajęć. Po założeniu środków ochronnych Klient wraz z opiekunem wchodzą do gabinetu.
 12. Po zakończeniu zajęć Klient odkłada przyłbicę do pojemnika ustawionego na korytarzu. Wyjmuje z szafy swoje okrycie wierzchnie, a siatkę po nim, rękawiczki oraz ochraniacze na buty wyrzuca do kosza na zewnątrz, po wyjściu z gabinetu. Może skorzystać z możliwości zdezynfekowania rąk przed wyjściem z Centrum.
 13. W zajęciach z terapeutą może uczestniczyć tylko jedna osoba: dziecko/ nastolatek bez opiekuna/ osoba dorosła. W uzasadnionych przypadkach w zajęciach z dzieckiem może uczestniczyć opiekun.
 14. Opiekun dziecka biorącego udział w zajęciach, który nie uczestniczy w zajęciach, przyprowadza dziecko na zajęcia i odbiera je po zakończeniu zajęć. Przyprowadzając dziecko na zajęcia opiekun ma obowiązek przykrycia nosa i ust własną maseczką. W czasie trwania zajęć nie przebywa w Centrum z uwagi na wyłączenie z funkcjonowania poczekalni.
 15. W czasie zajęć terapeutycznych dziecko pozostaje w gabinecie, a rodzic oczekuje na nie na zewnątrz budynku. W uzasadnionych przypadkach rodzic uczestniczy z dzieckiem w zajęciach terapeutycznych z zachowaniem środków bezpieczeństwa zapewnionych przez Centrum: w rękawiczkach i maseczce jednorazowej (zakrywającej usta i nos), ochraniaczach na obuwie oraz z zachowaniem odległości, min. 2 m od terapeuty.
 16. Po zajęciach, rodzic nie uczestniczący w zajęciach z dzieckiem, otrzymuje od terapeuty informację o przebiegu zajęć drogą mailową lub w poczekalni przy odbiorze dziecka z zachowaniem 2 metrowej odległości od siebie.
 17. Grafik zajęć ustalany jest z zachowaniem odpowiednich przerw, w czasie których dezynfekowany i wietrzony jest gabinet oraz sprzęt. Przerwy między zajęciami uniemożliwiają kontakty kolejnych pacjentów ze sobą.
 18. Wprowadzamy dla osób chętnych możliwość realizacji zajęć na ogrodzie Centrum zamiast w gabinecie zamkniętym. Są one możliwe za zgodą pacjenta lub jego opiekuna w dniach kiedy pogoda na to pozwala.
 19. W związku z zapewnieniem bezpieczeństwa Klientom i terapeutom wprowadza się pracę rotacyjną, tak aby w jednym tygodniu z gabinetu diagnostycznego korzystał jeden terapeuta. Zajęcia terapeutyczne dla danego Klienta odbywają się w tym samym gabinecie.
 20. Centrum zapewnia Klientom jednorazowe rękawiczki i maseczki oraz dostęp do płynu dezynfekcyjnego i mydła antybakteryjnego do rąk. Przyłbice używane podczas zajęć są wielorazowego użytku, dezynfekowane i myte są po każdym Kliencie. Klienci, którzy zechcą mieć w gabinecie prywatną przyłbicę mają możliwość jej wykupienia.