1. CZAS ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ZAJĘĆ

 1. Konsultacje diagnostyczne, jak i zajęcia terapeutyczne zaczynają się o umówionej porze. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie. Rodzice nie uczestniczący w zajęciach mają obowiązek odbierania dziecka o wyznaczonej godzinie zakończenia zajęć.
 2. Spóźnienie terapeuty na spotkanie z klientem skutkuje wydłużeniem spotkania o czas spóźnienia.
 3. Spóźnienie klienta na umówione spotkanie skutkuje skróceniem zajęć o czas trwania spóźnienia bez zmiany opłaty za nie. W przypadku spóźnienia się na zajęcia, terapeuta nie ma obowiązku ich przedłużenia. Wydłużenie spotkania o czas spóźnienia jest możliwy wyłącznie w sytuacji, gdy terapeuta został wcześniej poinformowany o spóźnieniu przez klienta oraz dysponuje przerwą przed przyjściem kolejnego umówionego klienta. O wydłużeniu zajęć decyduje terapeuta.
 4. Zajęcia trwają w zależności od  wykupionego pakietu zajęć:
 • 30 minut;
 • 45 minut;
 • 60 minut.

2. OPŁATY I ODWOŁANIA KONSULTACJI

 1. Po zapisaniu się i potwierdzeniu wizyty mailowo przez sekretariat Artysty Mowy klient ma obowiązek potwierdzić udział w konsultacji poprzez jej opłacenie w ciągu 2 dni od otrzymania maila potwierdzającego wizytę.
 2. Jeśli klient nie może pojawić się na wizycie musi poinformować o tym fakcie skutecznie: mailowo, telefonicznie lub SMSem sekretariat Artysty Mowy najpóźniej do godziny 20.00 w dniu poprzedzającym zaplanowaną wizytę.
 3. Po skutecznym odwołaniu wizyty zostanie klientowi zaproponowany kolejny, najbliższy wolny termin wizyty, na który zostanie zapisany.
 4. W przypadku nie stawienia się na umówioną wizytę lub odwołania jej po 20.00 w dniu poprzedzającym wizytę pobierana jest kaucja bezzwrotna za nieodwołaną wizytę w wysokości 100 zł.
 5. W przypadku chęci umówienia kolejnej wizyty po nieskutecznie odwołanej poprzedniej klient ma obowiązek opłacić brakującą kwotę ceny wizyty po odjęciu 100 zł kaucji.
 6. Odbycie konsultacji u danego terapeuty nie gwarantuje późniejszego zapisu na stałe zajęcia do danego terapeuty. Terminy regularnych zajęć proponowane są w miarę dostępności terminów u rekomendowanego dla danego klienta terapeuty.

3. OPŁATY ZA ZAJĘCIA

 1. Opłaty za usługi świadczone przez Centrum pobierane są według cennika zamieszczonego na stronie oraz dostępnego w gabinecie w wersji papierowej. W cenniku wyznaczone są ceny i czas trwania poszczególnych zajęć, w zależności od ich rodzaju. Ceny znajdujące się w cenniku to ceny obowiązujące przy wykupieniu miesięcznego pakietu zajęć. Przy zdecydowaniu się na opłacanie zajęć w dniu każdej kolejnej wizyty po zajęciach koszt pojedynczych zajęć wzrasta o 15 zł.
 2. Wizytę diagnostyczną oraz pierwszą terapeutyczną klient może opłacić w ciągu dwóch dni od umówienia wizyty przelewem na podane konto bankowe Centrum. W przypadku nieobecności bez odwołania wizyty oraz rezygnacji w dniu wizyty potrącana jest połowa wpłaconej kwoty za konsultację.
 3. Kolejne wizyty cykliczne (kontynuowanie terapii) opłacane są z góry za cały miesiąc zajęć terapeutycznych (w pakiecie 4 lub 5 zajęć) na podstawie wysyłanego klientowi mailowo na początku miesiąca rozliczenia z wypisanymi wszystkimi terminami spotkań w danym miesiącu. Zajęcia powinny zostać opłacone przez klienta do 3 dnia danego miesiąca przelewem na konto bankowe lub w gabinecie po pierwszej wizycie w danym miesiącu. Nie opłacenie zajęć w terminie skutkuje zawieszeniem realizacji zajęć.
 4. Cena prowadzonych zajęć obejmuje materiały papierowe i jednorazowe do prac domowych oraz wskazówki i zalecenia do prowadzenia efektywnej pracy w domu oraz porady dla rodziców udzielane podczas zajęć.
 5. Kontakt z terapeutą możliwy jest podczas konsultacji i zajęć terapeutycznych oraz mailowo poprzez przesłanie wiadomości do terapeuty na adres Centrum: [email protected]. Terapeuci nie prowadzą konsultacji i poradnictwa telefonicznego poza terminem zajęć terapeutycznych.
 6. Specjalistyczny sprzęt terapeutyczny, literatura pomocnicza, zabawki terapeutyczne nie są wliczone w koszty wizyty. Dostępne są one w gabinecie i klient może je nabyć lub zamówić stosownie do swoich potrzeb.

4. ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ

 1. W przypadku niemożności przybycia na umówione zajęcia należy powiadomić Centrum skutecznie: osobiście, telefonicznie lub mailowo najpóźniej dzień przed planowanymi zajęciami do godziny 20.00.
 2. Opłata uiszczona z góry za odwołane minimum dzień przed planowaną wizytą zajęcia zostaje zwrócona (jeżeli jest to ostatnie ustalone spotkanie terapeutyczne danego klienta), przeniesiona na kolejny miesiąc lub w miarę możliwości terapeuty jest ona odrabiana.
 3. Nieobecność niezgłoszona lub zgłoszona po godzinie 20.00 w dniu przed wizytą lub w dniu zaplanowanej wizyty skutkuje koniecznością opłacenia danej wizyty przez klienta lub przepada przy płatności z góry za cały miesiąc. W nagłych sytuacjach, kiedy klient nie jest w stanie dojechać na zajęcia, za zgodą terapeuty zajęcia mogą być zrealizowane online lub przesłane mogą zostać materiały przygotowane na dane zajęcia przez terapeutę. O możliwości realizacji zajęć online decyduje terapeuta w miarę swoich możliwości technicznych przeprowadzenia zajęć.
 4. W przypadku odwołania zajęć przez terapeutę zajęcia mogą zostać przeniesione na inny termin ustalony wraz z klientem.
 5. W sytuacji, gdy klient trzy razy z rzędu nie odwoła odpowiednio wcześniej wizyty zarezerwowany przez niego cykliczny termin zajęć zostaje anulowany. W przypadku nieobecności na zajęciach 3 i więcej razy z rzędu rezerwacja terminu zajęć zostaje anulowana i ustalany jest nowy termin po powrocie klienta na regularne zajęcia.
 6. Zajęcia odwołane w dniu wizyty, z uwagi nałożonej w tym dniu kwarantanny na pacjenta, nie podlegają opłacie, pod warunkiem przedstawienia na mailu dokumentu potwierdzającego nałożenia kwarantanny na daną osobę.

5. OBOWIĄZKI STRON

 1. Wszystkie zajęcia organizowane przez Artystę Mowy – Centrum Terapii i Rozwoju prowadzone są przez osoby odpowiednio do tego przygotowane, mające odpowiednie wykształcenie i ukończone kursy, poświadczone uzyskanymi dyplomami/certyfikatami.
 2. Zajęcia prowadzone są w sposób bezpieczny, z wykorzystaniem ogólnie uznanych metod terapeutycznych. Podczas zajęć logopedycznych i neurologopedycznych mogą być wykonywane w celach terapeutycznych manipulacje wewnętrzne i zewnętrzne w obrębie twarzoczaszki oraz innych części ciała w uzasadnionych przypadkach.
 3. Centrum zapewnia pomoce edukacyjne oraz sprzęty niezbędne do prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych na terenie Centrum.
 4. Klient lub rodzice/opiekunowie w przypadku klienta małoletniego zobowiązani są do przekazania terapeucie wszelkiej posiadanej wiedzy o stanie zdrowia dziecka, gdyż jest to niezbędne do zapewnienia mu bezpieczeństwa podczas prowadzonych zajęć.
 5. Terapeuta jest zobowiązany do zapewnienia klientowi bezpieczeństwa w trakcie prowadzonych zajęć.
 6. Terapeuta używa w swojej pracy narzędzi i pomocy terapeutycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjenta w sposób chroniący jego bezpieczeństwo.
 7. Klient powinien posiadać strój odpowiedni do rodzaju zajęć, w których uczestniczy oraz buty na zmianę lub skarpetki. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za zabrudzenia czy uszkodzenia ubrania powstałe podczas trwania zajęć.
 8. Rodzice uczestniczący w zajęciach terapeutycznych mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w zajęciach, zgodnie ze wskazówkami terapeuty.
 9. Rodzice/ opiekunowie zostawiający dziecko w Centrum na czas trwania zajęć zobowiązani są do odebrania dziecka o wyznaczonej godzinie zakończenia zajęć.
 10. Terapeuta ma prawo poprosić rodziców o pozostanie lub opuszczenie sali zajęć jeśli może to wpłynąć na efektywność prowadzonej terapii.
 11. W celu zapewnienia skuteczności terapii wymagane jest systematyczne uczęszczanie na zajęcia oraz utrwalanie efektów podczas pracy wykonywanej w domu. Klienci pełnoletni/rodzice/opiekunowie zobowiązują się współpracować z terapeutą, realizować program terapeutyczny poza gabinetem, wykonywać zalecane przez terapeutę dodatkowe badania.
 12. Centrum zastrzega sobie prawo do zawieszenia współpracy w przypadku częstych nieobecności na terapii lub nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych, ponieważ w takich przypadkach nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty terapeutyczne.
 13. Nagrania audio/video i zdjęcia wykonywane podczas konsultacji/terapii wykonywane są wayłącznie za zgodą klienta i służą jedynie celom diagnostycznym oraz terapeutycznym.

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aleksandra Jastrzębowska – Jasińska Artysta mowy – Centrum terapii i rozwoju, ul. Komputerowa 7 lok. 83, 02 – 676 Warszawa
 2. Pana/ Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Odbiorcami Pana/ Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 4. Pana/ Pani dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora
 5. Posiada Pan/ Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

7. WYTYCZNE OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE PANDEMII COVID-19 W CENTRUM

 1. Osoby chore (gorączka, duszność, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, bóle głowy, problemy z węchem, smakiem), mające kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie koronawirusem COVID-19, będące w kwarantannie lub izolacji nie mogą prowadzić (terapeuci) i nie mogą uczestniczyć (klienci) w zajęciach prowadzonych w Centrum.
 2. Klient, u którego stwierdzone zostało zakażenie koronowirusem COVID-19 zobowiązany jest niezwłocznie poinformować właściciela Centrum o tym fakcie, w celu podjęcia działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronowirusa. W przypadku zakażenia stwierdzonego u terapeuty prowadzącego zajęcia klient jest niezwłocznie o tym fakcie informowany.
 3. Przed pierwszą i każdą kolejną wizytą Klient jest zobowiązany do wypełnienia (aktualizacji) Ankiety wstępnej kwalifikacji w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa COVID -19.
 4. Terapeuta może odmówić przeprowadzenia zajęć lub przerwać zajęcia w momencie stwierdzenia objawów chorobowych u klienta, w tym podwyższonej gorączki, kaszlu, kataru, dodatniego wywiadu epidemiologicznego w ankiecie wstępnej.
 5. Po wejściu do Centrum konieczne jest założenie maseczki zasłaniającej usta oraz nos, a także ochraniaczy na buty znajdujących się przed drzwiami Centrum oraz zdezynfekowanie i umycie rąk, a także pomiar temperatury przez terapeutę. W przypadku nie posiadania maseczki przez Klienta terapeuta daje maseczkę klientowi na czas przebywania w Centrum. Noszenie maseczki jest obowiązkowe na terenie Centrum – w poczekalni i salach terapeutycznych. Na czas zajęć klient otrzymuje od terapeuty plastikową maskę lub przyłbicę umożliwiającą uczestnictwo w zajęciach, którą zwraca pod koniec zajęć. Klient może też uczestniczyć we własnej masce/przyłbicy.
 6. Na prośbę Klientów umożliwione zostało przebywanie w poczekalni. Jednoczasowo oczekiwać mogą w niej maksymalnie dwie osoby w maseczkach zakrywających usta i nos.
 7. W zajęciach w Centrum dziecko uczestniczy samo lub po ustaleniu z terapeutą z jednym opiekunem, a nastolatkowie i dorośli klienci sami, bez osób towarzyszących (chyba, że sytuacja tego wymaga, co zostaje ustalone z terapeutą przed wizytą). Wyjątkową sytuacją jest pierwsza konsultacja dziecka czy nastolatka, w której za zgodą terapeuty mogą uczestniczyć oboje rodzice. Po zajęciach, rodzic nie uczestniczący w zajęciach z dzieckiem, otrzymuje od terapeuty informację o przebiegu zajęć przy odbiorze dziecka.
 8. Przed i po wizycie gabinety są dezynfekowane i wietrzone. Prosimy o pojawianie się na wizycie w Centrum o wyznaczonej godzinie.